Home Texts על ריבוע הקסם

על ריבוע הקסם

E-mail Print PDF

 

אחד המקובלים המיוחדים במאה השש עשרה הוא רבי יוסף צייאח. נודע כרב חשוב פוסק הלכה ורב קהילה ואף רבי יוסף קארו מחבר השו"ע מצטט כמה מתשובותיו בספרו.

הוא נולד בירושלים בשנת 1505 בה הוא פעל במרבית שנותיו. בבגרותו הוא נבחר לכהן כרבה של קהילת 'המוסתערבים' בדמשק. למרות רבנותו בדמשק הוא שמר על קשריו עם ירושלים והיה נוסע אליה בקביעות.

ספר הקבלה החשוב שלו הוא אבן השהם שנכתב בירושלים בשנת 1538. לאחר מכן הוא כתב את ספרו צרור  החיים הוא פירוש על דרך הקבלה לסוגיות תלמודיות. בשנת 1549 הוא כתב את ספרו שארית יוסף המהווה הרחבה של ספרו הקבלי אבן השהם.

רבי יוסף צייאח עוסק בהרחבה רבה בכתביו בחכמת היד והפרצוף והוא מתאר מגוון טכניקות למדיטציה קבלית.

אחד הנושאים עליהם הוא כותב הוא ריבוע הקסם ריבוע פלא הבנוי מסדרה של שלושה ספרות מכל צד והוא כולל את תשעת הספרות הראשונות. כאשר סכומם של כל שורה של כל טור ושל כל קו אלכסוני הוא חמש עשרה. בנוסף הסכום של שני מספרי הקצוות מכל צד הוא עשר.

2 9 4
7 5 3
6 1 8ריבועי הקסם מתקשרים אצלו לאסטרולוגיה עתיקה ואלכימיה והוא מרבה לעסוק בהם ומציג כמה וכמה דוגמאות של ריבועים ההולכים ונהיים מורכבים. לדוגמא ריבוע קסם בו יש עשר ספרות מכל צד והוא מייצג את ספירת הכתר עד לריבועים שיש בהם כעשרים ספרות מכל צד. רבי יוסף צייאח נמנע מלבאר בהרחבה את דרכי השימוש בריבועי קסם אלו, אבל הוא מרחיב בתיאורם ומרמז על כך שזהו מסודות המרכבה העליונה שאי אפשר לבארם יתר על המידה בוודאי במתכונת של ספר מודפס.

נתנאל לדרברג

סופר. ספריו יצאו בהוצאת כתבים- בית ראובן מס

סוד הדעת -  דמותו החברתית של רבי ישראל בעל שם טוב (2007)

 

The Square of the Creation